Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Топ Каталог” ООД, наричано по-долу „ТОП КАТАЛОГ”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Топ Каталог” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205107410 със седалище и адрес на управление: гр.Костинброд ул. Китка № 5, имейл адрес: topcatalogltd@gmail.com, телефон: 0895 677 467.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

​Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ ТОП КАТАЛОГ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “ ТОП КАТАЛОГ ”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „ ТОП КАТАЛОГ ”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и ТОП КАТАЛОГ договор. Такива данни са имена, телефон, адрес и имейл.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт -http://marketing.topcatalog.net и всички негови под страници.

Потребител –  е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ Чл. 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от “ТОП КАТАЛОГ ” услуги. 

ПОРЪЧКА Чл. 2. (1) Потребителите използват интерфейса на уеб сайта на „ ТОП КАТАЛОГ ”, за да сключват договори за услуга на предлаганите от „ ТОП КАТАЛОГ ” услуги. (2) Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „ ТОП КАТАЛОГ ”.(3) Потребителят избира една или няколко от предлаганите на сайта услуги.(4) Необходимо е Потребителят да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.(5) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл или телефон, че поръчката му е приета.Чл. 3. (1) “ ТОП КАТАЛОГ ” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.(2) “ ТОП КАТАЛОГ ” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато: 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия; 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “ ТОП КАТАЛОГ ”;3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “ ТОП КАТАЛОГ ”. 

ЦЕНИЧл. 4. Чл. 5. (1) Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на „ ТОП КАТАЛОГ ” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.(2) Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му. Чл. 5. „ ТОП КАТАЛОГ ” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.Чл. 6. (1) „ ТОП КАТАЛОГ ” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ ТОП КАТАЛОГ ”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

ПЛАЩАНЕЧл. 7. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез банков превод.Чл. 8. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. Чл. 9. „ ТОП КАТАЛОГ ” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ ТОП КАТАЛОГ ”.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНАЧл. 10. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ ТОП КАТАЛОГ ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.(3) „ ТОП КАТАЛОГ “ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. (4) За упражняване правото на отказ „ ТОП КАТАЛОГ “ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ ТОП КАТАЛОГ “ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.(5) Когато във връзка с изпълнението по договора „ ТОП КАТАЛОГ “ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „ ТОП КАТАЛОГ “ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане. Чл. 11. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.Чл. 12. „ ТОП КАТАЛОГ ” възстановява на Потребителя заплатената от него цена. 

РЕКЛАМАЦИЯ Чл. 13. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното. Чл. 14. Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция.(2) Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. Чл. 15. (1) Рекламацията се подава устно на посочения от „ ТОП КАТАЛОГ “ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “ ТОП КАТАЛОГ T“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация. (2) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.Чл. 16. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:1. касова бележка или фактура;2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.Чл. 17. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.Чл. 18. (1) „ ТОП КАТАЛОГ “ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.

(2) Когато „ ТОП КАТАЛОГ “ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 19. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ ТОП КАТАЛОГ ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ ТОП КАТАЛОГ ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ ТОП КАТАЛОГ ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ ТОП КАТАЛОГ ”, „ ТОП КАТАЛОГ ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уеб сайта на „ ТОП КАТАЛОГ ”.Чл. 20. „ ТОП КАТАЛОГ ” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.(2) „ ТОП КАТАЛОГ ” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ ТОП КАТАЛОГ ” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРАЧл. 21. „ ТОП КАТАЛОГ ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми. Чл. 22. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ ТОП КАТАЛОГ ” или прекратяване поддържането на уеб сайта му. Чл. 23. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора. Чл. 24. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уеб сайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗАЧл. 25. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯЧл. 26. (1) „ ТОП КАТАЛОГ ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ ТОП КАТАЛОГ ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения. 

ПРИЛОЖИМО ПРАВОЧл. 27. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

„ ТОП КАТАЛОГ ” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта и на IP адреса на Потребителя.

„ ТОП КАТАЛОГ ” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва имена, телефон, адрес и имейл. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ ТОП КАТАЛОГ ”.

„ ТОП КАТАЛОГ ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „ ТОП КАТАЛОГ ” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

“ ТОП КАТАЛОГ ” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.  

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ ТОП КАТАЛОГ ”, да изрази съгласие с Общите условия.

Чрез натискане на виртуалния бутон с текст „Регистрация“ или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „ ТОП КАТАЛОГ ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “ ТОП КАТАЛОГ“ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ ТОП КАТАЛОГ ” на данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “ ТОП КАТАЛОГ ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Потребителите могат да се регистрират на сайта чрез профила си във Facebook или Google.

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „ ТОП КАТАЛОГ ”.

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .

Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ ТОП КАТАЛОГ ” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До  „Топ Каталог” ООД, ЕИК 205107410

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за предоставяне на следната услуга: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До „Топ Каталог” ООД, ЕИК 205107410

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:1. Извършване на услугата в съответствие с договора2. Отбив от цената3. Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:1. касова бележка или фактура;2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за предоставяне на услуги.

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „ ТОП КАТАЛОГ “ и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „ ТОП КАТАЛОГ “ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ 

За КЗП:• Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti• тел: 0700 111 22• email: info@kzp.bg• адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6